Célkitűzésünk: Engedelmeskedni Jézus Krisztus missziói parancsának.

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28, 18-20)

Hogyan valósítja ezt meg az EKME?

Összefogja baráti körbe azokat, akik komolyan veszik Jézus Krisztus akaratát. Ébreszti és erősíti a külmissziói felelősséget a gyülekezetekben és az egyes emberekben. Kenyában önálló projektet tart fenn árva gyermekek és özvegyek segítésére. Bekapcsolódik más, nagyobb missziói szervezetek munkájába.

Milyen konkrét feladatot vállal jelenleg az EKME?

Fenntartja a Kenyában zajló projektjeit.

Támogatja a mozambiki lelki ébredést, lelkészképzést.

Támogatja a Wycliff Bibliafordító Társaság magyar munkatársainak szolgálatát Ázsiában.